Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Czyste powietrze

Komunikat

W związku z  ogłoszeniem w dniu 15 grudnia 2022 r. ZMIAN w programu „Czyste Powietrze”, które zostaną wdrożone od 03 stycznia 2023 r. uprzejmie informujemy, że opublikowano na stronie
 
https://czystepowietrze.gov.pl/od-3-stycznia-2023-r-rusza-nowa-wersja-programu-czyste-powietrze/  komunikat o uruchomieniu nowej wersji programu Czyste Powietrze. Z tej strony link przekierowujący prowadzi do podstrony:
 
https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania , gdzie zamieszczony jest program z załącznikami, wzór umowy beneficjenta z wykonawcą oraz lista banków prowadzących nabór wniosków o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (wzór umowy i lista banków są w dotychczasowej wersji, tj. niezmienione).
Szczegółowe informację otrzymają Państwo na stronie WFOŚiGW w Olsztynie: https://wfosigw.olsztyn.pl/2022/12/30/ogloszenie-o-zmianie-programu-priorytetowego-czyste-powietrze-4/

Zmiany w programie "Czyste Powietrze"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (dalej: „WFOŚiGW”) ogłasza, że od dnia 15 lipca 2022 r. ulegnie zmianie program priorytetowy „Czyste Powietrze”).
Zmiana umożliwia Beneficjentom uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia (wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki). Prefinansowanie będzie mogło być wypłacone na podstawie umowy dotacji z prefinansowaniem, zawartej z Beneficjentem uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania, zgodnie z obowiązującymi zmianami.Szczegółowe informacje do pobranie w załącznikach.

Załączniki

Nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw

Czyste powietrze

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porozumienie

Wójt Gminy Bartoszyce informuje o zawarciu porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”. 
 
Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.
 
W celu pobrania wniosku należy założyć konto na Portalu Beneficjenta na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie -> zakładka Czyste Powietrze ->Portal Beneficjenta. Po zarejestrowaniu i zalogowaniu można pobrać wniosek i przejść do jego uzupełnienia.
 
Wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste powietrze” można składać za pośrednictwem Urzędu Gminy w Bartoszycach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.  Przyjmowanie wniosków i dokonywanie ich wstępnej weryfikacji oraz przekazywanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, a także podejmowanie wszelkich działań doradczych ułatwiających potencjalnym wnioskodawcom skorzystanie z Programu udzielać będzie pracownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego, tel. 89 307 05 12, pokój nr 6. 
 
Więcej informacji o programie „Czyste powietrze” znajdziecie Państwo na stronie internetowej Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie: www.wfosigw.olsztyn.pl zakładka CZYSTE POWIETRZE oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Bartoszyce.
 

Nabór wniosków dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach części 2 programu Priorytetowego „CZYSTE POWIETRZE”.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
DLA BENEFICJENÓW UPRAWNIONYCH DO PODWYŻSZONEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA
W RAMACH CZĘŚCI 2 PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”
 
 
 
Część 2 Programu
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (dalej: WFOŚiGW) ogłasza, że od dnia 21.10.2020 r. rozpoczęty zostanie nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w oparciu o:
 
  1. Część 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Część 2 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów, oraz w formie dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.
  2. wzór formularza wniosku o dofinansowanie, obejmujący Część 2 programu,
  3. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
W ramach Części 2 programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż w dniu 15.05.2020 r.
Część 2 programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż w dniu 15.05.2020 r.
 
 
Dla kogo dofinansowanie?
 
Beneficjentem Części 2 programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
  1. jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
  2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty
- 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
- 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
 
 
Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa powyżej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Uwaga: Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 programu jest uwarunkowane posiadaniem ww. zaświadczenia.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek wydania takiego zaświadczenia na żądanie osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach Części 2 programu, wynikający z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.). Wzór żądania wydania zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia Dz. Ust. 2020 r. poz. 1713.
 
 
Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dofinasowanie należy składać:
 
- do WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie, lub
- za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW.
 
Wnioski o dofinansowanie można składać:
  • poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw (konieczne dostarczenie również formy papierowej z wymaganymi podpisami), lub
  • poprzez serwis gov.pl (wymagana wyłącznie forma elektroniczna z podpisem zaufanym lub kwalifikowanym).
Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Nie jest możliwa korekta wniosku o dofinansowanie (w rozumieniu § 2 ust. 14 Regulaminu naboru wniosków) złożonego w ramach Części 1 programu przed dniem 21.10.2020 r. zmieniająca go na złożony w ramach części 2 programu. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 21.10.2020 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na warunkach Części 2 programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w programie, tj. nie wcześniej niż przed dniem 15.05.2020 r.
 
Informacje o uruchomieniu pożyczek dla gmin jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów Części 2 Programu oraz dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego zostaną podane w drębnych ogłoszeniach.
 
 
 
PONIŻEJ ZNAJDZIECIE PAŃSTWO ZAŁĄCZNIK Z PLIKIEM DO POBRANIA.
ŻĄDANIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO NALEŻY SKŁADAĆ W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BARTOSZYCACH.

Załączniki

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin