Rada Sołecka

Skład Rady Sołeckiej

Przewodniczący Rady Sołeckiej - Sołtys Andrzej Wierzbicki

Członkowie:

- Zbigniew Fal
- Hanna Galińska
- Zbigniew Iwanowicz
- Zenon Kaliczyński
Rada Sołecka: (wg Statutu Sołectwa)
1. Wspomaga sołtysa w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa.
2.

Opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy sołtysa, zasad korzystania z przekazanego sołectwu mienia.

3.

Występuje wobec zebrania wiejskiego z innymi inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozpatrywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań sołectwa.

4.

Organizuje wykonanie uchwał zebrania mieszkańców sołectwa oraz kontroluje ich realizację, informując o wynikach zebrania wiejskiego.

Do zadań sołectwa należą w szczególności: (wg Statutu Sołectwa)
1.

Zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych spraw istotnych dla mieszkańców sołectwa, a także przekazanych do zaopiniowania sołectwa przez organy gminy.

2.

Organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac a rzecz sołectwa.

3. Zarządzenie przekazanym do korzystania części mienia należącego do gminy.
4.

Dysponowanie wyodrębnionymi w budżecie gminy środkami finansowymi, przeznaczonymi na realizację zadań określonych w planie rzeczowo - finansowym, zatwierdzonym przez radę gminy.

5.

Sołectwo sprawuje kontrolę społeczną nad działalnością jednostek organizacyjnych związanych z warunkami życia wsi.

Określone powyżej zadania Sołectwo realizuje poprzez: (wg Statutu Sołectwa)
1.

Podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji.

2. Opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa.
3. Współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projektu uchwał Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa.
4. Występowanie z wnioskami do Rady Gminy w sprawach, w których załatwienie wykracza poza możliwości sołectwa, współpraca z radnymi z terenu sołectwa, współpraca z Komisjami Rady Gminy, a zwłaszcza rozpatrywanie przekazanych przez komisje spraw dotyczących sołectwa.
5. Podejmowanie działań zapewniających właściwe gospodarowanie mieniem przekazanym do swojej dyspozycji, w tym także ustalenie zasad korzystania z obiektów wchodzących w skład mienia.
6. Uczestnictwo lub organizowanie akcji konkursów mających na celu poprawę stanu sanitarnego, porządku i estetyki sołectwa.


 

 

 

 

© Sołectwo Wojciechy