Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Roczny program współpracy

UCHWAŁA NR LXIII/424/2022
RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia 29 listopada 2022 r.
 
w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i wolontariacie, w tym podmiotami ekonomii społecznej w 2023 roku"
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Roczny program współpracy Gminy Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym podmiotami ekonomii społecznej w 2023 roku”, w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Ferdycz

Załączniki

Roczny program współpracy

UCHWAŁA NR XXXII/225/2020 
RADY GMINY BARTOSZYCE 
z dnia 27 listopada 2020 r. 
w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym podmiotami ekonomii społecznej w 2021 roku” 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), uchwala się co następuje: 
§ 1. Przyjmuje się „Roczny program współpracy Gminy Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym podmiotami ekonomii społecznej w 2021 roku”, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego. 
 
Przewodniczący Rady Gminy 
Wojciech Ferdycz
 
 
Załącznik do uchwały Nr XXXII/225/2020 
Rady Gminy Bartoszyce 
z dnia 27 listopada 2020 r. 
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BARTOSZYCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE, W TYM PODMIOTAMI EKONOMII SPOŁECZNEJ W 2021 ROKU 
 
Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 
§ 1. 1. Ilekroć w uchwale mowa jest o: 
1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 
2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Bartoszyce. 
3) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Bartoszyce. 
4) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Bartoszyce. 
5) Organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym podmioty ekonomii społecznej działające na terenie Gminy Bartoszyce lub na rzecz jej mieszkańców. 
6) Dotacji – należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. 
7) Zadaniach publicznych – należy przez to rozumieć zadania publiczne wymienione w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile są to zadania gminy. 
8) Komisji – należy przez to rozumieć komisję konkursową opiniującą oferty w ramach otwartych konkursów. 
9) Programie – należy przez to rozumieć uchwalony niniejszą uchwałą „Roczny program współpracy Gminy Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym podmiotami ekonomii społecznej w 2021 roku”. 
10) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Bartoszyce. 
Rozdział 2. 
Cel główny i cele szczegółowe programu 
§ 2. 1. Głównym celem programu jest stymulowanie rozwoju lokalnego i inicjatyw lokalnych, w tym wspieranie przedsięwzięć w obszarze ekonomii społecznej. 
2. Cele szczegółowe: 
1) Skuteczny dialog obywatelski, w tym wspieranie inicjatyw lokalnych, organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków na przedsięwzięcia, projekty. 
2) Tworzenie infrastruktury do aktywności społecznej oraz systemu udostępniania infrastruktury organizacjom non profit. 
3) Wsparcie i koordynacja działalności związanej z pozyskiwaniem środków zewnętrznych przez organizacje pozarządowe. 
4) Podnoszenie kompetencji sektora pozarządowego, integrowanie lokalnych liderów i organizacji na poziomie Gminy. 
5) Upowszechnianie ekonomii społecznej, w tym idei wsi tematycznych, jako społecznej formy aktywności zawodowej mieszkańców. 
6) Poprawa jakości życia mieszkańców gminy.
3. Realizacja programu jest jednym z elementów zmierzających do osiągania celów określonych w „Strategii Rozwoju Gminy Bartoszyce na lata 2015-2022”. 
Rozdział 3. 
Zasady i formy współpracy 
§ 3. 1. Wspomaganie organizacji pozarządowych jest realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości, umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Współpraca między organizacjami pozarządowymi a gminą ma charakter finansowy albo pozafinansowy i opiera się na zasadzie pomocniczości i suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, jawności oraz legalności. 
2. Współpraca o charakterze finansowym może odbywać się w ramach otwartego konkursu ofert poprzez: a) wspieranie realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, b) powierzanie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie. 
3. W trybie pozakonkursowym, zgodnie z przepisami określonymi w art. 19a ustawy. 4. Współpraca o charakterze pozafinansowym obejmuje w szczególności: 
1) wzajemne informowanie się o kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania podejmowanych działań, 
2) współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej, 
3) stwarzanie możliwości udziału w realizowanych działaniach programowych, w tym szkoleniach i konferencjach, 
4) pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy organizacji pozarządowych w skali regionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowej, 
5) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach związanych z działalnością statutową danej organizacji. Przebieg konsultacji reguluje uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 
6) udostępnianie podmiotom realizującym Program lokali, stanowiących mienie gminy, z przeznaczeniem na spotkania, szkolenia, konferencje, 
7) organizowanie wspólnych spotkań informacyjnych, rozumianych jako forum wymiany informacji na temat podejmowanych działań, wymiany doświadczeń i spostrzeżeń, nawiązywania współpracy i koordynacji podejmowanych działań. 
Rozdział 4. 
Przedmiot współpracy, zadania priorytetowe i ich finansowanie 
§ 4. 1. W 2021 roku Gmina Bartoszyce będzie wspierać lub powierzać podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację następujących zadań: 
1) Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Bartoszyce w zakresie: 
a) szkolenie sportowe młodzieży oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, 
b) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy, 
c) wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w gminie. 2) Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w zakresie: a) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, 
b) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego (zespołów, sekcji i grup) oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, 
c) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
d) wspieranie działalności zespołów, sekcji i grup amatorskiego ruchu artystycznego, 
e) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych poprzez organizację imprez i podejmowanie innych działań integrujących społeczność lokalną (koncerty, festyny, festiwale, wieczornice, warsztaty artystyczne, przeglądy, imprezy plenerowe, okazjonalne, integracyjne, szkolenia), promujących region oraz rozwijających talenty artystyczne dzieci i młodzieży. 
3) Promocja i ochrona zdrowia w zakresie: 
a) wspieranie działań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i wspieranie zachowań prozdrowotnych. 
2. Rozszerzenie wykazu zadań, przewidzianych do powierzenia organizacjom pozarządowym i podmiotom, może zostać dokonane na wniosek Wójta, po akceptacji przez Radę, w drodze zmiany Programu. 
3. Program finansowany jest z budżetu gminy. 
4. Planowana wysokość środków przewidzianych na realizację zadań programowych, w szczególności na zlecanie zadań gminy organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w 2021 roku wynosi 124 000,00 zł. 
Rozdział 5. 
Sposób realizacji Programu 
§ 5. 1. Realizacja Programu nastąpi w roku 2021. Dopuszcza się ogłoszenie pierwszego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań zawartych w Programie na rok 2021 i na zasadach opisanych w Programie – na podstawie projektu budżetu. 
2. Roczny Program jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania Programu. 
3. Organizacja może z własnej inicjatywy złożyć wniosek wykonania zadania publicznego w trybie art. 12 ustawy. Wniosek zawiera w szczególności: opis zadania oraz szacunkową kalkulację kosztów. W takiej sytuacji Wójt w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca rozpatruje ofertę i informuje wnioskodawcę o podjętej decyzji. W sytuacji, gdy dostrzega zasadność realizacji zadania ogłasza otwarty konkurs ofert. 
4. Wójt może zlecić realizację zadania w trybie art. 19a ustawy, z pomięciem otwartego konkursu ofert. 
5. Zasady przyznawania dotacji oraz tryb i kryteria wyboru ofert są jawne i podawane do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert. 
6. W miarę potrzeb, w ciągu roku budżetowego mogą być ogłaszane kolejne konkursy ofert. 7. Wszystkie konkursy ogłaszane są poprzez zamieszczenie informacji: 
a) na stronie internetowej Urzędu Gminy Bartoszyce; 
b) w Biuletynie Informacji Publicznej; 
c) na tablicy ogłoszeń. 
8. Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone jest w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o zasadę powszechności, jawności, uczciwej konkurencji i formy pisemnej postępowania. 
9. Oceny ofert pod względem formalnym dokonuje wyznaczony pracownik Urzędu odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi. Wyboru ofert dokonuje komisja konkursowa, opiniująca oferty pod względem merytorycznym. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert określa Zarządzenie Wójta. 
10. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy gminą a oferentem. 
Rozdział 6. 
Sposób oceny Programu 
§ 6. 1. Realizacja Programu będzie monitorowana na podstawie sprawozdania z realizacji Programu, które zostanie przedstawione przez Wójta Radzie nie później niż do dnia 31 maja 2022 r., z uwzględnieniem następujących wskaźników: 
a) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert;
b) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert; 
c) kwoty wnioskowanych dotacji w poszczególnych konkursach; 
d) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego; 
e) liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane; 
f) liczba beneficjentów zrealizowanych zadań; 
g) liczba organizacji podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne w oparciu o dotacje; h) wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach zadaniowych; 
i) ilość zadań, których realizację zlecono organizacjom. 
Rozdział 7. 
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji 
§ 7. 1. Projekt Programu został przygotowany przez Referat Organizacyjny, odpowiedzialny za jego realizację. 
2. W ramach konsultacji projekt Programu został udostępniony od dnia 06.11.2020 r. do dnia 16.11.2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bartoszycach, zgodnie z Uchwałą Nr XII/66/2011 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 
3. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie pisemnego zgłaszania uwag. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających swoją siedzibę na terenie gminy Bartoszyce. W podanym terminie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi do projektu Programu. 
4. Protokół z konsultacji został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w zakładce Organizacje pozarządowe. 
5. Roczny Program po uchwaleniu przez Radę zostanie zamieszczony na stronie Urzędu (www.gmina bartoszyce.pl/ w zakładce Organizacje pozarządowe oraz na BIP w menu „Organizacje pozarządowe”). 
Rozdział 8. 
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej 
do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert 
§ 8. 1. Wójt – w formie zarządzenia – powołuje komisję i określa warunki otwartych konkursów ofert. 
2. W skład komisji wchodzą minimum 3 osoby, w tym przedstawiciele wskazani przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie. 
3. Każdy członek komisji jest zobowiązany podpisać deklarację bezstronności. 
4. Komisja konkursowa dokonuje oceny złożonych ofert w terminie i według kryteriów określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert. 
5. Komisja konkursowa sporządza i przedstawia Wójtowi protokół wraz z propozycją wyboru oferty lub ofert i wysokością dotacji na realizację zadania publicznego. 
6. Ostatecznego zatwierdzenia wyboru oferenta, na podstawie opinii komisji konkursowej, dokonuje Wójt.
 
Uzasadnienie 
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w art. 5a ust. 1 nakłada na organy stanowiące jednostki samorządu, obowiązek uchwalania rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy. Zgodnie z powyższym artykułem, uchwalenie rocznego programu współpracy ma być poprzedzone konsultacjami przeprowadzonymi w sposób określony w art. 5 ust. 5 tejże ustawy. 
Rada Gminy Bartoszyce działając na podstawie art. 5 ust. 5 w/w ustawy podjęła w dniu 29 września 2011 r. Uchwałę Nr XII/66/2011 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Na podstawie § 14 w/w Uchwały wyniki konsultacji Wójt przedstawia Radzie Gminy w uzasadnieniu do projektu uchwały. 
 
W dniach 6-16 listopada 2020 r. Wójt Gminy Bartoszyce Zarządzeniem Nr OA.0050.162.2020 z dnia 6 listopada 2020 r. przeprowadził konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” w następujących formach: 
1) umieszczenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym podmiotami ekonomii społecznej w 2021 roku” na stronie BIP Gminy Bartoszyce i na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Bartoszycach; 
2) pisemnego zgłaszania uwag. 
W wyniku przebiegu konsultacji organizacje działające na terenie Gminy Bartoszyce nie wniosły na piśmie uwag i wniosków co do przedmiotu konsultacji. 
Biorąc powyższe pod uwagę uzasadnione i celowe jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym podmiotami ekonomii społecznej w 2021 roku”.
 

Roczny program współpracy Gminy Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez Gminę Bartoszyce wobec sektora pozarządowego.
Głównym celem programu jest stymulowanie rozwoju lokalnego i inicjatyw lokalnych,w tym wspieranie przedsięwzięć w obszarze ekonomii społecznej.

Załączniki

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin